Els petits triomfs sovint passen desapercebuts, però són els que fan possible que una persona trobi feina – Joan Roa i Laura Dueñas, professionals del Servei d’Inserció i Orientació Laboral

En Joan i la Laura ens expliquen l’evolució del servei des de que es va iniciar, els beneficis que aporta, el número de participants, així com els casos d’èxit, tant per part de les empreses com dels participants.

  • Quina és l’evolució del SIOAS des de que va començar fins ara? La pròpia evolució natural del servei ha sigut la d’una millora continua, sobretot, en el feedback aportat pels participants de cada edició i per les empreses que han participat i que participen al programa, d’aquesta manera es tracta de millorar l’ajustament en el binomi persona-empresa. Aquesta evolució també ha comportat un augment del nombre de persones participants que ha passat de 10 a 12, sense anar en detriment de la qualitat de l’atenció prestada, ja que l’experiència prèvia ha permès oferir aquesta atenció. A més, hem incorporat l’ús de les noves tecnologies, no com a un punt innovador, sinó com un eix fonamental de treball al programa perquè les persones participants tinguin un nivell d’inseribilitat més elevat i puguin ajustar-se millor al que necessiten les empreses. D’altra banda, també hem diversificat els sectors de les empreses participants, tant en el programa de pràctiques com en el treball amb suport, per poder millorar aquest ajustament que hem comentat. La nostra intenció és seguir millorant el servei per poder oferir una millor resposta a les necessitats dels participants i de les empreses i aconseguir que la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat i/o amb trastorns de la salut mental sigui real i efectiva, així com un exemple a seguir per a la resta d’agents socials implicats i d’empreses.
  • Quins beneficis aporta el servei a les empreses? Els beneficis per a les empreses són molts i amb un impacte molt important a molts nivells. D’una banda, els beneficis econòmics i fiscals són els que més solen valorar les empreses, aquests es concreten en bonificacions en les quotes de la Seguretat Social, derivades de la contractació de les persones participants en el SIOAS, així com deduccions en l’Impost de Societats que poden ser entre 9.000 i 12.000 €. D’altra banda, també aporta uns beneficis que no es solen veure i que són més intangibles: els beneficis psicosocials que aporta la contractació dels participants, dona un valor afegit molt important que reforça els valors de les empreses centrats en una gestió socialment responsable i que millora el clima laboral i el funcionament dels equips de treball d’una forma notable. A més, una bona gestió de la diversitat i una gestió socialment responsable també milloren la competitivitat i el posicionament de les empreses, així com la seva productivitat. També cal remarcar que des del servei podem oferir suport en els processos de selecció i en l’adaptació al lloc de treball dels nostres participants i, també, assessorament sobre subvencions i ajuts a la contractació i sobre la Llei d’Inserció de Persones amb Discapacitat.
  • I als participants? Els beneficis per als participants són molt diversos. En primer lloc, estan aquells que estan més relacionats directament amb els objectius del programa en si mateix, ajudant-los a millorar la seva ocupabilitat, a adquirir competències transversals, hàbits laborals, etc. Tot això s’ha de traduir en l’obtenció d’un treball i també en el seu manteniment a llarg termini. És per això que a més, els participants (i les empreses) es beneficien d’un seguiment i suport individualitzat que els ajuda a identificar i a superar les possibles dificultats que sobrevinguin durant la relació laboral. En segon lloc, el programa també ofereix la possibilitat d’una inserció més progressiva – i potser menys traumàtica – en el mercat ordinari, gràcies a la figura de pràctiques laborals en empreses, el que permet que el pas des de l’atur (en molts casos de llarga durada) cap al treball ordinari passi per un pas intermedi en un ambient més controlat i adaptat, fet que ajuda a que després l’índex d’inserció exitosa en el mercat de treball sigui molt major. En tercer i últim lloc, els beneficis a nivell de competències, autoestima, hàbits saludables, autonomia, etc. sobre els participants són evidents i variats, però no podem oblidar a les famílies, que moltes vegades serveixen de sosteniment social i emocional dels participants del programa. La major ocupabilitat d’aquests es reverteix després en dinàmiques familiars molt més saludables, que a la vegada, retroalimenten el procés d’inserció.
  • Quantes empreses han format part dels diferents programes del servei? Durant la primera edició del programa van ser 4 les empreses que van acollir persones en pràctiques i es va aconseguir inserir a 5 persones, 4 de les quals en empreses del mercat de treball ordinari. En aquest programa, de moment, tenim 6 empreses que participen amb la modalitat de treball amb suport i 2 en el programa de pràctiques. La nostra intenció és traduir la voluntat de moltes empreses de participar en acció i conducta i ajudar-les a fer una gestió més socialment responsable amb la participació en el programa.
  • I participants? En l’edició anterior es van atendre a 14 persones i en aquesta, fins ara, hem atès a un total de 16 participants.
  • Destacaríeu algun cas d’èxit d’empresa o participant? Èxits hi ha hagut molts. Els més vistosos i en els que penses primer són les insercions, però no s’ha d’oblidar que aquest és només l’últim pas d’un llarg procés. Després hi ha altres molts èxits, potser no tan evidents, però igual d’importants. La inserció final i efectiva en una empresa requereix que primer es faci tot un procés individual d’aprenentatge que, en alguns casos, pot trigar a donar els seus fruits. Els petits triomfs de cada dia sovint passen desapercebuts, però són els que al final fan possible que una persona trobi i, sobretot, pugui mantenir una feina que li doni autonomia econòmica i social, i que moltes vegades tant necessita.