L’objectiu principal de tots els cursos de formació ocupacional que impartim és la inserció laboral – Marta Marimon, Coordinadora de Formació a la Fundació Viver de Bell-lloc

  • Quant fa i com vas entrar a treballar a l’entitat? Vaig incorporar-me a Viver de Bell-lloc a finals del 2014, moment en que estaven a punt d’iniciar-se els cursos de Formació Ocupacional de l’especialitat de jardineria. Aleshores, vaig estar fent la funció de formadora. Amb la finalització els cursos al juliol del 2015 també va acabar la meva tasca com a formadora, fins desembre del 2015, que vaig tornar a treballar amb nous cursos, però ja amb la funció de coordinar tota la Formació Ocupacional.
  • Quina és la teva feina a l’entitat? Actualment soc Coordinadora de Formació, m’ocupo de la gestió de tota la documentació que es genera en les accions formatives de les diferents convocatòries del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), coordino amb el SOC, soc tutora i/o orientadora dels cursos, i puntualment també faig de formadora de jardineria.
  • Des de quan ofereix formació el Viver de Bell-lloc? Hi ha un llarga trajectòria, des del 2008 aproximadament o inclús anterior.
  • Quins cursos s’han impartit i quines característiques tenen? Normalment realitzem dues accions formatives: FOAP i Forma i Insereix. Tots dos programes tenen la part de formació subvencionada i van destinats a persones demandants d’ocupació no ocupats. A la Fundació Viver de Bell-lloc podem dur a terme aquests cursos per ser un centre de formació homologat pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

Totes dues accions formatives són de l’especialitat d’Operari/ària de Vivers i Jardins, amb una durada total de 540 hores. Aquesta formació consta de 4 mòduls, que es realitzen en modalitat teòrica-pràctica.

Mòdul I: Introducció al coneixement de les plantes i als factors ambientals que condicionen la producció.

Mòdul II: Necessitats nutritives de les plantes i tractaments fitosanitaris.

Mòdul III: El Viver.

Mòdul IV: Construcció i manteniment de jardins.

Mòduls obligatoris:

-Prevenció de Riscos laborals.

-Medi ambient i Igualtat de gènere.

En l’acció formativa FOAP, un cop acabada la formació, els alumnes han de realitzar les pràctiques de perfeccionament. El termini per a l’inici d’aquestes pràctiques és un mes comptat des de la finalització de l’acció formativa o itinerari formatiu de l’alumne/a i la seva durada no pot superar el 30% de la durada de l’acció formativa (156h de pràctiques en empreses, aproximadament).

En l’acció formativa Forma i Insereix, un cop finalitzada la formació hi ha un compromís de contractació, actualment del 40% dels alumnes.

També i des de fa 3 anys, participem en el Programa Projectes Singulars del SOC, que està adreçat a persones joves. La formació que oferim actualment en aquest projecte és la de Serveis Industrials, que es tracta d’una formació dual, és a dir, que les persones joves tenen un contracte laboral durant tota l’acció formativa. Aquest projecte dura 1 any i es divideix en tres fases:

-1ª Fase: Formació en competències transversals

-2ª Fase: Formació dual a mida. Serveis industrials

-3ª Fase: Orientacions en Inserció Laboral

En acabar la formació dual, que dura 7 mesos, hi ha un compromís de contractació del 50% dels alumnes. Els que no aconsegueixen un contracte laboral després del període de formació, passen a la 3ª fase.

  • Quin perfil tenen els alumnes?

Els alumnes que participen a les nostres accions formatives han de complir una sèrie de requisits: han d’estar inscrits al SOC com a demandants d’Ocupació i han de disposar del Certificat de Discapacitat Intel·lectual psíquica (mínim  33%). Els perfils són diversos, algunes de les persones que arriben al nostre servei fa temps que es troben en situació d’atur, i altres, persones més joves que no han treballat mai. La majoria no tenen hàbits socio-laborals o els tenen poc incorporats.

Els participants a Projectes Singulars són persones molt joves, la majoria dels quals no han tingut mai un contracte de treball i amb els que és imprescindible treballar tot el tema d’hàbits laborals si es vol aconseguir l’objectiu principal: que aconsegueixin un contracte de treball.

  • Quin objectiu tenen els diferents cursos de formació?

L’objectiu principal de tots els cursos és la inserció laboral, ja sigui obtenint un contracte a la nostra entitat o en empreses externes.